Forsøg på oversættelse, af budget-tal, til almindelig sprog

Sæt selv tre nuller bagved alle tallene.

Uddannelsesområdet, dvs. folkeskoler, ungdomsskole og indsatser der støtter op om det-

Så meget vil flertallet spare:

2020 2021 2022 2020 i alt
Uddannelsesområdet -21.908 -34.061 -38.561 -43.125 -137.655

Firkløveret vil ikke spare en krone af ovenstående.

Vores udgangspunkt har været at skoleområdet i forvejen er presset til grænsen gennem tidligere besparelser. Vi bliver bakket op af skoleledernes organisation, lærernes fagforening og pædagogernes fagforening der alle advarer om de mulige skadevirkninger af flertallets besparelser.

Læg mærke til at brugerbetalingen stiger i fht. Forældrebetalingen for SFO. Det anslås at den kryptiske formulering om at komme på landsgennemsnit betyder en stigning på mellem 170 og 180 kr. om måneden !  Øget brugerbetaling. Det er firkløveret store modstandere af.

Nedenstående oversigt viser også at alle de vigtige indsatser der især betyder noget for dem der har det svært blive nedjusteret. Det er PPR, Pædagogisk rådgivning, UU Ungevejledningen, Csv Center for Specialundervisning, Ungdomsskolen og pædagogisk center. Alle indsatser der understøtter alle skoler og især har betydning for de der har problemer.

Det anslås af forvaltningen at besparelserne på børn og uddannelse vil koste 100 fuldtidsansatte lærere. Pædagoger og medhjælpere jobbet. Det er i praksis i nærheden af 150 fyringer da alle ikke er fuldtidsansatte-

Her er den konkrete liste over de vedtagne besparelser punkt for punkt. Firkløveret støtter ingen af dem, og har fundet finansiering af at undgå det kommer til at ske. Det er altså ikke nødvendigt. Men et valg!

 

2020 2021 2022 2023 I alt
SFO takster justeres til landsgennemsnit -3.840 -3.840 -3.840 -3.840
Elevpausetid øges og mere undervisning til lærerne -6.500 -13.200 -15.700 -15.700
Omstilling tildeling -3.693 -2.871 -2.871 -6.435
Pædagogisk center -500 -500 -500 -500
PPR -500 -750 -750 -750
UU -1.075 -1.500 -1.500 -1.500
CSV -500 -700 -700 -700
STU -400 -700 -700 -700
Ungdomsskolen -1.500 -3.000 -3.000 -3.000
Vedligehold grønne områder -400 -400 -400 -400
Ledelse og administration -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Inkluderende læringsmiljøer -1.600 -2.600 -3.600
Special SFO justering af elever -2000 -3.000 -4.000 -4.000
Uddannelsesområdet Samlet merbeviling -21.908 -34.061 -38.561 -43.125 -137.655

 

Børnepasning.

Det er udgifterne til dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Og i nogen udstrækning indsatsen i forbindelse med glidende overgang, altså skolestart.

Flertallet vil spare:

2020 2021 2022 2023 I alt
Børnepasning i alt -18019 -22956 -24261 -24261 -89.497

Firkløveret mener at området i forvejen er presset, og har arbejdet for at normeringerne bliver bedre. Det er der udsigt til at den nye regering kommer til at bidrage til.

Som politiker er forståelsen at hvis forvaltningen ikke kan komme på besparelser de kan forsvare eller forklare så foreslår de ”generelle besparelser”. Altså besparelser der ikke er konkrete men som efter politisk vedtagelse bliver gennemført administrativt. Dvs det er rigtigt svært at spå om hvordan det kommer til at ske, men for det meste er den eneste vej at afskedige folk. Regn med at en ansat koster 400.000. Så kan du selv gøre regnestykket.

Det anslås af forvaltningen at besparelserne på børn og uddannelse vil koste 100 fuldtidsansatte lærere, pædagoger og medhjælpere jobbet. Det er i praksis i nærheden af 150 fyringer da alle ikke er fuldtidsansatte.

En af de store poster er besparelsen på mad i vuggestuer. 5 mio. om året er helårsbesparelsen. Nu spiser vuggestuebørn ikke mad for 5 mio. om året. Hoveddelen af omkostningen er køkkenhjælp og andet der får madordningerne til at fungere. Når man fjerner alt det presses personalet, fordi de nu ikke ”bare” skal servere maden, rydde op osv, men ofte vil blive nødt til at varme mad o andet. Så ud over det er dårlig ide at lade familierne selv sørge for mad til deres unger i vuggestuen, så er det også en skjult nednormering.

Her er den konkrete liste over de vedtagne besparelser punkt for punkt. Firkløveret støtter ingen af dem, og har fundet finansiering af at undgå det kommer til at ske. Det er altså ikke nødvendigt. Men et valg!

2020 2021 2022 2023 I alt
Generelle besparelser daginstitutioner -6940 -5.397 -6.170 -6.170
Generelle besparelser dagplejen -1100 -1.350 -1.600 -1.600
Harmonisering af åbningstid -3334 -5.000 -5.000 -5.000
Forældrebetalt madordning i vuggestuer -3497 -5.245 -5.245 -5.245
Nedlæggelse gæstehuset ved Engsøens Børnehus -509 -764 -764 -764
Nedlæggelse af spiregruppen -550 -1.100 -1.100 -1.100
Vedligehold grønne områder -200 -200 -200 -200
Afskaffelse PAU elever -34 -323 -605 -605
Arbejdsmiljø pulje -292 -292 -292 -292
Ledelse og administration -413 -660 -660 -660
PPR børneområdets andel -150 -225 -225 -225
Bedre opstart og overgange -1000 -2.400 -2.400 -2.400
Børnepasning i alt -18019 -22956 -24261 -24261 -89.497

 

Socialområdet.

Området dækker alle sociale indsatser til udsatte, væresteder, handicappede børn og meget andet.

Firkløveret vil ikke spare men tilføre området penge fordi presset er stigende, med flere sociale og ikke mindst psykiatriske udfordringer:

Beløb i hele 1000

2020 2021 2022 2023 I alt
-5.000 -7.500 -9.000 -10.000 -31.500

Byrådsflertallet vil spare på følgende:

2020 2021 2022 2023 I alt
Ressoucetilpasning natarbejde -150 -300 -300 -300
Ledsagelse ferieture -120 -120 -120 -120
Reduktion i Alkoholbehandlingen -555 -1.111 -1.111 -1.111
Stofbehandling -250 -250 -250 -250
Flytning af værestedet de frie fugle -48 -96 -96 -96
Personalereduktion Trappen -370 -370 -370 -370
Lukning af dagtibud Marielund -600 -600 -600 -600
Revanche -230 -460 -460 -460
Sundhedsplejen -800 -1.000 -1.000 -1.000
Reduktion §18 midler -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Placering af tilbuddet Regnbuen -600 -600 -600 -600
Aflastning børn og unge -500 -500 -500 -500
Socialområdet i alt -10.723 -14.407 -15.907 -16.907 -57.944

Det er et kludetæppe af besparelser. Så lad os ta de vigtige fra en ende:

Ledsagelse ferieture: I dag tilbyder Kolding Kommune handicappede børn at betale for deres hjælper ledsagelse i 5 feriedage. Det vil flertallet begrænse til 3 dage.

Handicaporganisationerne har i årevis talt for at ordningen burde dække 7-8 dage så handicappede familier kunne holde ”rigtige” ferier. Altså en uge sydpå eller andet.

Besparelsen rammer de dårligst stillede hårdest da de ikke har råd til både at betale for deres ferietur og samtidig den omkostning der følger når de skal betale for deres medhjælper.

Reduktion i alkoholbehandlingen, stofbehandling og Sundhedsplejen er alle velfungerende og betydningsfulde forebyggende indsatser. Det dummeste område at spare på. Her fanger man problemer og hjælper inden det bliver rigtigt svært.

Værestedet de frie fugle skal flytte på Låsbyhøj, hvilket de selv er meget imod. Et dumt sted at spare.

Læs om dem her: https://www.kolding.dk/borger/handicap-psykiatri-og-misbrug/hjemlose-og-socialt-udsatte/vaeresteder-for-socialt-udsatte/vaerestedet-de-frie-fugle

Regnbuen er et værested for aktive stofmisbrugere. Det har årevis været et betydningsfuldt møde- og støttested for brugere med flere udfordringer i livet. Flertallets beslutning lyder på at de skal flytte til Folkekøkkenet på Haderslevvej. Brugerne er ikke blevet spurt eller inddraget. Det er et dumt sted at spare, og når ordren kommer ovenfra bliver resultatet sjældent særligt godt.

Læs om Regnbuen her: https://www.kolding.dk/borger/familie-boern/hjemloese-og-socialt-udsatte/vaeresteder-for-socialt-udsatte/vaerestedet-regnbuen

Reduktion §18 midler;

  • 18 midler er delvis statsmidler og delvis kommunale midler der finansiere Kolding Kommunes frivillige arbejde, foreningsarbejde og ikke mindst vores væresteder.

Byrådsflertalllet vil spare på området, men har ikke specificeret hvad de vil spare på. Så det kan være alt fra foreningsarbejde, Cafe paraplyen, Folkekøkkenet eller andet. Ingen ved det.

Det er almindeligt anerkendt at kommunen ”får rigtigt meget for pengene” gennem §18 midlerne. Det dummeste sted at spare.

 

Sundhedsområdet:

Som er al forebyggelse, tandpleje, genoptræning, lokalpsykiatri

Byrådsflertallet vil spare på en række forebyggende indsatser af meget forskellig karakter. Alle indsatser er virksomme og en del af dem kommer især de mindst bemidlede til gode.

Derfor vil firkløveret ikke spare på nogen som helst af indsatserne.

Men her flertallets liste:

2020 2021 2022 2023 I alt
Gang i knæene -120 -160 -160 -160
Lær at tackle tilbud -417 -556 -556 -556
Tilskud til rygestopmedicin -500 -500 -500 -500
Drifteffektivisering i sundhedsfremme -45 -45 -45 -45
Tandplejen -225 -225 -225 -225
Gang i knæene -32 -32 -32 -32
Osteoporosetilbud -62 -62 -62 -62
Naturkræfter -80 -80 -80 -80
Drifteffektiviseringer og serviceforringelser -200 -200 -200 -200
Nedlukning jul døgnrehabilitering -254 -254 -254 -254
50% nedlukning i sommerferien samme -313 -313 -313 -313
Sundhed i alt -2.248 -2.427 -2.427 -2.427 -9.529

 

Arbejdsmarkedsområdet:

Området omfatter jobcenterindsatser, Særligt tilrettelagt Uddannelse (typisk handicappede) Forberedende Grund Uddannelse (typisk unge med ikke boglig tilgang og eller social ustabil baggrund).

Flertallets konkrete besparelser har alle det til fælles at servicen især forringes for dem der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Socialt udsatte, borgere med sociale eller psykiatriske udfordringer og ikke mindst handicappede der fuldstændig svigtes.

Firkløveret vil ikke spare på området, men i stedet tilføre 1.5 mio. om året til forsøg med nye indsatser for dem der har det sværest ud fra en inddragende tilgang. Vi er nødt til at ændre tilgangen til borgerne, så de ikke systemgøres, men i stedet får den hjælp de selv efterspørger.

Flertallets spareliste ser således ud:

2020 2021 2022 2023 I alt
Borgerrettede tilbud

eksterne leverendører (udsatte og handicappede)

-3375 -3375 -3375 -3375
Rammebesparelser -2700 -2700 -2700 -2700
Sprogskolen -1000 -1000 -1000 -1000
Justering FGU midler -767 -767 -767 -767
Job og sprogtræningsforløb -909 -909 -909 -909
talentudviklere -272 -272 -272 -272
Ungepsykolog -369 -369 -369 -369
Brandkadetter -175 -175 -175 -175
Udskrivningskoordinator -245 -245 -245 -245
Fysiotepeut -292 -500 -500 -500
Samarbejdsaftale Crossfitt -200 -200 -200 -200
Arbejdsmarksområdet i alt -11804 -12012 -12012 -12012 -47.840

Den grundlæggende forskel mellem byrådsflertallets og firkløverets budgetforslag:

Byrådsflertallet foretaget nedskæringer for omkring 350 millioner i løbet af de næste fire år. Overskuddet fra den øvelse puttes i flere forskellige skuffer. Dvs de lægges til side for at kunne bruges på forskellige fremtidige udgifter.

Firkløveret afviser af spare 350 mio. og henter pengene op af skufferne.

Man kan sige at flertallet sparer op til fremtidige opgaver, mens firkløveret sætter fremtiden på stand by de næste par år for at kerne velfærd såsom skoler, daginstitutioner, sociale indsatser, hjemmehjælp og meget andet ikke bliver ringere end den er i dag.

Firkløverets holdning er at kernevelfærden ikke må gøres ringere end den er i dag. Skal der investeres i fremtidige nye projekter, infrastruktur, institutioner, skoler og andet må det ske gennem skattestigning.

Men først efter kommunalvalget 2021 så vælgerne kan få mulighed for at forholde sig til hvor meget og hvordan.

De eneste investeringer vi har reserveret penge til en ny daginstitution i midtbyen og Investering i almene boliger. Den prioritering er hele byrådet enige om.

Hvor finder vi pengene?

Her en oversigt:

Beløb i hele 1000 2020
Udskydelse anlæg/Tøndervej krydset 10.000
Anlæg i øvrigt 1.400
Byggemodning Marina City 10.300
Havn restpulje afsat til proces for afvikling af havnen 2.700

Desuden tømmer vi det meste af disse opsparingsskuffer:

2020 2021 2022 2023 i alt
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter 10.000 20.000 30.000 40.000 100.000
Budgetreserve (tidligere “økonomisk råderum) 19.500 28.500 37.500 46.500 132.000
Investeringsfond 20.417 61.000 73.850 74.000 229.267
49.917 109.500 141.350 160.500 461.267

De to øverste skuffer er opsparinger til service, som hvis politikerne vil give ekstrabevillinger. Måske op til en valgkamp i 2021 eller hvis noget kikser i styringen eller ????

Den nederste er ment som opsparing til nye anlægsopgaver. Omfartsvej syd om Vonsild, P hus i midtbyen eller andet. Der er herfra firkløveret henter penge til en ny daginstitution i midtbyen. Ligesom flertallet.