Kolding kommune bør ikke medvirke til at eskalere konflikt”

Enhedslisten mener ikke det er i Kolding Kommunes interesse at være en del af KLs lockout optrapning af konflikten mellem kommunerne og de kommunalt ansattes faglige organisationer.
KLs lockout varsel er en voldsom eskalering af konflikten, og tjener kun som skræmmekampagne med truslen om regeringsindgreb som eneste logiske konsekvens.
Vi mener KL bør vise imødekommenhed overfor såvel lærerne på løn og arbejdstidsspørgsmål som overfor SOSU assistenterne på deres rimelige lønkrav.
Derfor har Enhedslisten stillet flg. Forslag til dagsordenen på det kommende byrådsmøde.
Enhedslisten skal hermed anmode om at følgende punkt optages på dagsorden på byrådets kommende møde.

”Drøftelse af muligheder for at undgå at Kolding kommune medvirker til at eskalere en eventuel overenskomst konflikt”

Begrundelse for forslaget:
Overenskomstforhandlingerne mellem stat, regioner og kommuner og deres respektive arbejdstager modparter, har desværre udviklet sig i en retning hvor der er taget konfliktskridt.
Enhedslisten er af den opfattelse at Kolding Kommune ikke bør være en del af optrapningen af en eventuel konflikt. Det risikerer vi ufrivilligt at blive hvis vi blindt efterkommer KLs meget omfattende lockoutvarsel.
Vi har noteret os at Koldings Borgmester har stemt for dette vidtgående kampskridt i KLs bestyrelse, hvilket vi finder overraskende, og i strid med Kolding Kommunes arbejdsgiverinteresser.
Vi har eksempelvis ingen interesse i at lockoute de lærere vi nu har brugt 4 år på at få et nogenlunde ordentligt forhold til efter sidste lockout. Ej heller har vi interesse i at gøre en eventuel konflikt mere ubehagelig for børnefamilier end højst nødvendigt, og derfor ingen interesse i at lockoute ansatte i daginstitutionerne.
Derfor ønsker vi en debat af hensigtsmæssigheden af at efterkomme KLs konfliktvarsel. og mulighederne for at undgå det.
Forud for vi fremsender dette har vi været i dialog med forvaltningen om det konkrete omfang af lockoutvarslet, om juridiske grundlag for eventuelt at tilbagekalde den bemyndigelse Kolding Kommune har givet KL til at forhandle på kommunens vegne, men har ikke kunnet få endelige uddybende svar da fakta ganske enkelt ikke foreligger. Det håber vi de gør ved debatten i byrådet.