Havnen har en fremtid, men den skal være grøn

Det Røde firkløver i Kolding, bestående af Enhedslisten, SF og Hanne Dam foreslår at bevare Kolding Havn i stedet for at lukke den, som byrådet tidligere har besluttet. Firkløveret har udarbejdet en grøn plan, der både giver plads til byen og til havnen. De fire byrådsmedlemmer opfordrer nu til dialog i stedet for skyttegravskrig. 

Her kan du se hele den fælles udtalelse fra Det Røde Firkløver:

Enhedslisten, SF og Hanne Dam tilsluttede sig principbeslutningen om lukning af Kolding Erhvervshavn.

Vi havde ønsket en høringsproces forud for beslutningen, men det kunne vi ikke få tilslutning til.

Vi må erkende at den proces, der er iværksat efter beslutningen, har ført til et helt skævt fokus i debatten om havnens fremtid.

Det var ikke vores ønske, og derfor mener vi, det er på sin plads, at vi med dette udspil forsøger at sætte retning på havnens fremtid.

Havnen har en fremtid – som en del af løsningen på klimaudfordringen.

Transport til søs er et vigtigt element i den grønne omstilling. Havne, der har dette fokus i deres vision, kommer til at spille en betydningsfuld rolle i fremtidens logistik og transport.

Men det kræver, at havnedriften tilpasses en grøn strategi, og at havnen får tid til omstillingen og får opbakning til en sådan strategi fra Kolding Kommune, som er ene ejer.

Desværre har den grønne fremtid ikke spillet en særlig rolle i debatten om havnens fremtid. Det var ikke et væsentligt element i havnens vision, der alene havde fokus på vækst i håndteret godsmængde. Desværre er det heller ikke et tydeligt element i den proces, der nu er sat i gang for havneudviklingen.

Det er blevet til en ufrugtbar debat om enten by eller havn. Udfordringen er, at både Kolding by og Kolding havn har brug for en fælles grøn transport og logistikvision, og ikke mindst at visionen omsættes til handling.

Det Røde Firkløver står i fællesskab bag planerne om en grøn havn. Firkløveret består af Hanne Dam, løsgænger, Mette Voss, SF, Hans Holmer, SF og Benny Dall, Enhedslisten

Havnen må give plads til byen

En grøn strategi for havnens drift må begrænse havnens bynære arealanvendelse og samtidig mindske og på sigt helt eliminere den fossildrevne transport i byen.

Det vil skabe mulighed for mere grøn byudvikling.

Det betyder i Koldings tilfælde konkret:

– At havnen investerer i losse og lastefaciliteter der gør det muligt at håndtere større mængder gods fra skib til tog og omvendt.

-At havnen begrænser sin pladsudnyttelse til oplag og lager på havneområderne således, at arealer frigives til andre formål etapevis fra syd mod nord.

– At erhvervshaven i første etape frigiver arealer til offentlige formål, socialøkonomiske virksomheder og iværksætteri. Vi forestiller os i denne første fase, at området langs Trindholmgade fra Østerbrogade og ud til og med indspulings-bassinet over tid overgår fra havneområde til byudvikling og offentlige formål.

– At haven fortsætter sin indsats for at nedbringe støj og støvgener ved godshåndtering, således at det på sigt bliver muligt at kombinere havn og boliger.

Byen må give plads til havnen

En langsigtet grøn omstilling af havnedriften kræver, at Kolding Kommune som ejere understøtter denne omstilling.

Det betyder konkret:

– At havnen sikres udviklingsmuligheder på arealerne fra den nordlige kaj og til DSB området, og at der i udviklingsplanen arbejdes for en vejforbindelse over eller under jorden, således at Jens Holmsvej fra øst for Godset kan anvendes til havnevirksomhed.

– At Kolding kommune i samarbejde med havnevirksomhederne arbejder for et “tørhavns-område”, dvs et område til oplag og lager for havnevirksomhederne, med mulighed for togtransport af gods til området. Området kan ligge et sted på strækningen fra Vamdrup i vest til Vranderupvej i øst.

– At Kolding Kommune tager skridt til planlægningsarbejde for eksempelvis transport af dagligvarer via søvejen og fossilfri distribution.

Med dette udspil håber vi på en konstruktiv debat om havnens fremtid i den grønne omstillingsproces.

En debat vi håber politikere, interesseorganisationer, havnevirksomheder, borgere og fagbevægelsen vil bidrage til.